Uw Privacy

Op het gebruik van deze website https://www.totallybodyandmind.nl/ zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 • Dossier
  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende masseuse/therapeut, een cliënten dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen. 

 • Privacy
  Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:  zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Door na elke behandeling uw gegevens op te bergen in een gesloten kast waar onbevoegden geen toegang tot hebben. Gegevens die digitaal worden opgeslagen, zijn alleen toegankelijk voor mij als masseuse/ therapeut met een inlogcode.

 • Gegevens 
  Als uw behandelende masseuse/therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je cliënt dossier.
  Dossier Gegevens die opgenomen worden in het cliënten dossier worden door de cliënt persoonlijk aangegeven. Mocht de cliënt onvolledig hebben verstrekt of informatie door cliënt achterwegen zijn gelaten die invloed hebben op de behandelingen of therapie komen voor de verantwoordelijkheid van cliënt. Hierbij komt alle aansprakelijkheid voor Totally Body and Mind te vervallen mocht er na een behandeling lichamelijke of geestelijke klachten of schade ontstaan.

 • Geheimhouding
  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw cliënt dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden: •
  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Uw cliënt dossier voor het gebruik voor waarneming door anderen, tijdens mijn afwezigheid. Wordt alleen gedeeld met uw expliciete toestemming.

 • Administratie
  Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

 • Bewaarduur
  De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst vereist 15 jaar bewaard.

 • Privacy op de zorgnota
  Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar. • Je naam, adres en woonplaats • de datum van de behandeling • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult’ • de kosten van het consult.

 • Gebruik van informatie Totallybodyandmind.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Totallybodyandmind.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Aansprakelijkheid
  Totallybodyandmind.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Totallybodyandmind.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

 • E-mail
  Totallybodyandmind.nl garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Totallybodyandmind.nl te corresponderen, accepteert u dit risico.

 • Hyperlinks
  Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Totallybodyandmind.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Totallybodyandmind.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 • Intellectuele eigendomsrechten
  Alle publicaties en uitingen van Totallybodyandmind.nl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Totallybodyandmind.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.